Pozivaju se autori da izlože i publikuju rezultate svog naučno-istraživačkog rada iz oblasti Skupa. Elektronsko izdanje Zbornika radova naučno-stučnog skupa INFOTECH biće raspoloživo na Web sajtu.

Prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova Infotech koji će biti katalogiziran u Narodnoj biblioteci Srbije i dostupan na Web sajtu. Odabrani radovi sa Skupa biće objavljeni u

Predaja radova se vrši u elektronskom obliku (PDF format) putem e-mail-a: radovi@infotech.org.rs, sa napomenom za INFOTECH.

Radovi se pišu u skladu sa Uputstvom za autore.

Uputstvo za Autore ENG (Acrobat, PDF)
Uputstvo za Autore ENG (MS Word, DOCX)